dzisiaj jest: 20 maja 2019. imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
 
Samorząd Uczniowski

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W KURDWANOWIE

 

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie.

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie.

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 20. 11. 2012r. do 15.01. 2013r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, rodzice i absolwenci.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu wyłącznie indywidualnie.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15 cm x 15 cm.

 W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

 być czytelne i łatwe do zapamiętania,

 być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,

 wzbudzać pozytywne emocje,

 składać się tylko z logotypu (stylizacji literowej), tylko z elementu graficznego będącego symbolem lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6. Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:

 imię i nazwisko,

 klasę, wiek,

 płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace należy składać do dnia 15.01.2013r. do P. Anny Kacprowicz lub w sekretariacie szkoły.

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu,  nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

VI.  Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1. zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2. oryginalność znaku,

3. łatwość zapamiętania,

4. czytelność i funkcjonalność projektu,

5. estetyka wykonania projektu.

VII.  Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową w składzie:

1. P. Jolanta Buczyńska – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki;

2. P. Anna Śmigiera – nauczyciel informatyki i edukacji wczesnoszkolnej;

3. P. Anna Kacprowicz – nauczyciel plastyki i edukacji wczesnoszkolnej, opiekun SU;

4. Weronika Modzelewska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

VIII.  Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

3. Planowana data ogłoszenia wyników: luty 2013r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

5. Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie prace.